วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 14 (24 พฤศจิกายน 2557)

สอบ Post test
สอบภาคปฏิบัติปลายภาค
แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง
จงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน
Job Type : Packaging Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้องโชติกา (Chotika Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description) :
1.ต้องการให้ออกแบบโลโถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้ว
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่ บรรจุแบบ
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 80/2 หมู่ 11 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร.08 9567 8548 
 Email : chotoka2514@gmail.com
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Art)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-chotika001-201.ai
1.2 prachid-chotika001-202.jpg
2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบบของจริง
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com
Logo Design
Box PatternSketch Up 3D
ตอบแบบสำรวจ สรุปผลการศึกษาในรายวิชา การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 ในหน้าเว็บบลอกสนับสนุนการเรียนรู้ของวิชา http://arti3314.blogspot.com/p/survey.html

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 (17 พฤษจิกายน 2557)

แปลสรุปข่าว
The Paper Skin
        บรรจุภัณฑ์กล่องกล้อง Leica ซึ่งทำจากกระดาษชนิดพิเศษ ชนิดเดียวที่ติดกับตัวกล้อง ที่มีความทนทานสวยงามและหรูหรา

CECILIA UHR - WHITEBITES
        อาหารทานเล่นสุนัขที่ออกแบบ มาได้อย่างน่ารักน่าชัง ทั้งฟังชั่นการใช้งานและภาพกราฟิก ที่เป็นการวาดเส้น การเจาะหน้าต่างกล่องให็เห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์ ให้ดูคล้ายสุนัคยิงฟัน ที่สื่อถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการขัดฟันสุนัข อีกทั้งการเล่นกับใบหูที่หูข้างขวาเป็นที่เปิดปิดในการใช้งาน ส่วนหูซ้ายเจาะรูไว้ใชแขวนได้อีกด้วย

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 (10 พฤศจิกายน 2557)

การเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษา ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่

การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
        การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการดำเนินการวิจัยไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลที่ตามมาแต่เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว นักวิจัยไม่สามารถกำหนดค่าของตัวแปรต้นได้ตามใจชอบ (เครื่องมือคือแบบสอบถาม เช่น โพล ความนิยมพรรคการเมืองเป็นต้น)

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
        การวิจัยเชิงทดลอง เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการทดลองที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ได้รับการควบคุมอย่างรัดกุม เพื่อศึกษาว่าเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จัดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริงของผลหรือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการสังเกตเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ กับที่เกิดขึ้นในสภาพที่ได้รับการควบคุมตามเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นความจริงต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการอธิบาย ทำนาย และควบคุมได้
        การวิจัยเชิงทดลองเป็นการศึกษาจากสาเหตุไปหาผล คือต้องการจะทราบว่าตัวแปรที่ศึกษานั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ เช่น ถ้าเกิด X แล้วจะต้องเกิด Y หรือไม่ (If X the Y) ดังนั้นถ้าจะกล่าวให้เห็นชัดขึ้นก็อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และถือกันว่าเป็นการวิจัยที่ให้ความเชื่อถือในผลการวิจัยที่ดีที่สุด

การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)
        เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต
ข้อสังเกตของการวิจัย R&D 

การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
        การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสำหรับสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่างๆซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย) ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ(Management Information System:MIS )และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ(Comparative Analysis)

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)
        การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน เช่นการลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการพิมพ์งานของห้องเรียน เป็นต้น

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ (Innovation Research)
     เป็นการวิจัย ที่ศึกษาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประมาณในการทำวิจัย
     การเขียนที่มาและความสำคัญ เพื่อตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย กล่าวถึงที่มาโดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์ แทรก เนื้อหาอ้างอิง พศ. อธิบายถึงสิ่งทีจะทำว่ามีความสำคัญอย่างไร ส่งเสริมส่วนที่เป็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พรรณนาถึงคุณสมบัติของผู้วิจัย ทีมวิจัยว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

หลักการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย

VPAT

V = Variable ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรคือเรื่องที่จะทำ สิ่งที่จะทำ เช่น การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
P= Population ประชากรที่ศึกษา กรรม ผู้ถูกกระทำ
A= Area พื้นที่/ขอบเขต เช่น ของจังหวัด
T= Time เวลา

แนวการเขียนวัตถุประสงค์

R and D/Invention
1.เพื่อออกแบบ/สร้าง/พัฒนา…….= ตัวแปรที่ศึกษา/ตัวแปรต้น
2.เพื่อทดสอบ…….ประสิทธิภาพ/ความคิดเห็น/ของ…..ตัวแปรตาม

งาน
สร้างแพทเทิร์น swatch ที่ใช้ในการทำงาน ใน Illustrator 4 แบบ ส่งให้อาจารย์ภายในวัน ที่ 11/11/2557
เขียนชื่องานวิจัยโดยใช้ของที่ตนเองออกแบบพัฒนา และตั้งวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของอาจารย์ 

ตรวจงาน อาจารย์ อธิบายว่างานยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ต้องแก้ไขสรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 (3 พฤษจิกายน 2557)

แปลสรุปข่าว
Challange Cup
งานที่ร่วมกันสร้างสรรค์ แก้วกาแฟ รุ่นจำนวนจำกัดที่มีลูกเล่นที่การหมุนจะเปลี่ยนภาพกราฟิกรูปหน้าการ์ตูน ผ่านกราฟิกที่เป้นแว่นคาดบอกอารมณ์ของของผู้ดื่ม ของกลุ่มดีไซเนอร์ชาวสลาฟ

Frutolino
    ขนมบาร์ธัยพืช ผลไม้ที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ  สำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริม นิสัยการรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพ โดย บริษัท Wunsh and Envision มี ลักษณะ เป็น กระดาษแข็ง รีไซเคิล สื่อถึงธรรมชาติ และลวดลายการ์ตูนสีสันสื่อถึงรสชาติ และความสนุกสนาน ดดยเล่นกับตัวอักษรให้มีความน่าสนใจ

Fazer Vilpuri
Fazer Vilpuri เป็นผลงานการออกแบบของ บริษัท Hasan & Partners ฟินแลนด์ เป็นการออกแบบแพคเกจของถุงขนมปังโดยเลือกใช้ ปลา มาออกแบบเป็นกราฟิกลงบนถุงขนมปัง สื่อถึงการกำลังกิน โดยที่ปลากำลังอ้าปากโดยโชว์ให้เห็นตัวขนมปังข้างใน เหมือนว่าอยู่ในปากของปลา และใช้สีสันสดใส เพื่อให้เป็นที่สนใจในหมู่เด็กๆ

Appoinment
November,24th 2014 - Post test
December,1st 2014 - Part 2 presentation and final test (9.00 am)

อาจารย์สอนเรื่องการขยาย พื้นที board ในการทำงานในโปรแกรม Illustrator การทำพื้นนหลังตัดตกเพื่อป้องกันส่วนที่เป็นสีขาวในงาน Artwork ในการทำ Moodบอร์ดต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานว่ามีที่มาอย่างไร

DPI ย่อมาจาก dot per inch เป็นหน่วยที่บอกว่า  พื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว มีจุดสีทั้งหมดกี่จุด

งานที่ได้รับมอบหมายคือ การสร้างสรรค์งาน สัญลักษณ์แบรนด์ ลงใน พื้นที่งานขนาด 20x30 นิ้ว โดยต้องแสดงที่มาที่ไปอย่างเป้นขั้นตอน แล้วอัพโหลดลงในกูเกิ้ลไดร์ฟของตนเอง
ภาพแสดงการสร้างสรรค์ brand logo และ product logo


วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 10 (27ตุลาคม 2557)

       อาจารย์นัดดูงาน ความคืบหน้าของงานออกแบบพัฒนาขั้นที่ 2

นักศึกษาศึกษาการใช้โปรแกรม Rhinoceros 3d และ Matrix เบื้องต้น โดย คุณ คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ลูกศิษย์และผู้ช่วยในการทำงานวิจัยของอาจารย์ประชิด รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ โดยโปรแกรมมีไว้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถสร้างภาพเสมือนจริง โดยการสร้างงานตัวอย่างคร่าวทั้งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์งานออกแบบอัญมณี ตลอดการทำให้เห็นถึงกระบวนการเรนเดอร์ ในการสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งงานมีความสำคัญในการนำเสนอต่อลูกค้าผู้ว่าจ้างงาน ในการทำให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์จริงก่อนผลิตซึ่งมี         ที่มา http://i.ytimg.com/vi/akKM6QJRR5E/maxresdefault.jpg
ความที่มาเสมือนจริง   เป็นอย่างมาก
       กระบวนการทำงานคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นจากนักศึกษาถึงพื้นฐานการการทำงานของแต่ละคน อาจารย์จะได้ปรับแก้ให้เข้ากับแต่ละรายบุคคลการนำงานมาเป็นเคส สตัดดี้ คือการนำงานมาเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่ลอกทั้งหมด ในการทำงานย่อมมีการผิดพลาดแต่สิ่งที่ได้จากความผิดพลาดนั้นทำให้เกิดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่จะช่วยแสดงแต่ตัวคนต่างหากที่เป็นผู้สร้างสรรค์ การเรียนรู้การศึกษาจึงมีความสำคัญ ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก้จะทำงานที่ยากไม่ได้ ในขณะเดียวกันที่เราไฝ่รู้การทำงานก็จะง่ายขึ้นในอนาคต เพราะเราได้ผ่านความยากลำบากเหล่านั้นมาแล้ว
ผลงานตัวอย่าง 
ตัวอย่างการแสดงผลงานในงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประเมินผลการศึกษาหลังจากผ่านกลางภาคการศึกษา

1.ครึ่งเทอมที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชา

- การทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกลงพื้นที่อย่างละเอียด การสร้างสรรค์งานจากข้อมูล การมองการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และเริ่มแก้ไขจากปัญหานั้นๆ  การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการสร้างสรรค์นำเสนอผลงาน

2.ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษา

-    การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ความกลัว ไม่กล้าแสดงออก การคิดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ การทำงานอย่างไม่มีขั้นตอนแบบแผนในทางที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่าย การบริหารเรื่องเวลาจัดการเวลา การขัดข้องทางเทคโลยี อินเตอร์เนต

3.สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในสาขาวิชานี้

-      อยากให้มีอุปกรณ์การศึกษา ให้เพียงพอกับนักศึกษา แก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต